V zadnjem času smo vse pogosteje priča stiskam otrok zaradi med-vrstniškega nasilja. Vrstniškega nasilja so še toliko bolj deležni otroci s posebnimi potrebami kot tudi otroci iz socialno ogroženih družin, še zlasti tisti otroci, ki imajo šibke socialne in komunikacijske veščine. Ti otroci potrebujejo posebno skrb nas odraslih, tako v šoli kot v domačem okolju. Pogosto so spregledani s strani vrstnikov, kar je prav tako (prikrita) vrsta nasilja. Včasih pa se zaradi stiske žal tudi sami zatečejo v nasilje, ker ne znajo na bolj ustrezen način reševati med-vrstniških odnosov. Učitelji in svetovalni delavci v šolah se vsak po svoje spoprijemajo s temi izzivi. Na izobraževanjih na temo avtizma pogosto povedo, da ne vedo kako pomagati, zato je vzklila ideja, da pripravimo program interesne dejavnosti, ki bo nosila dovolj privlačno ime in zanimive vsebine, ki bodo omogočale osebno rast učencev s posebnimi potrebami in brez njih in bo pritegnila vse otroke, ne le tistih šibkejših. Na podlagi naših bogatih izkušenj  organiziranja in izvajanja socialnih veščin smo pripravili program MOČ povezovanja, s katerim bomo opolnomočili učitelje za izvajanje interesne dejavnosti Super junaki vsakdana, v  kateri boste lahko povezali učence s posebnimi potrebami in brez njih. Za vas, dragi učitelji, ki menite, da je to še kako pomembno poskrbeti tudi za osebno rast otrok in njihovo medsebojno povezovanje, smo pripravili program, v katerem boste prejeli vse, kar boste za izvedbo potrebovali.  Z vami bomo prehodili tudi celotno šolsko leto, ko boste prvo leto izvajali to interesno dejavnost.

Program MOČ povezovanja vsebuje: 

 • predavanja in praktične delavnice za učitelje (se izvajajo v soboto 25.1. 2025 in v soboto 1.2. 2025): 12 pedagoških ur;
 • gradivo za izvedbo interesne dejavnosti (letna priprava in priprave za 35 ur interesne dejavnosti – 2. triada);
 • (neobvezno) sodelovanje v zaprti FB skupini za udeležence izobraževanja (bo potekala v šolskem letu 2025 – 2026);
 • 1 x mesečno ZOOM supervizijsko podporno srečanje za učitelje (10 srečanj v šolskem letu 2025-2026);
 • ob zaključku pa boste svoje izkušnje vodenja interesne dejavnosti Super junaki vsakdana lahko predstavili na zaključni konferenci;
 • potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju v skupnem obsegu največ 24 ur, oz. manj – odvisno od njihove aktivne udeležbe v zgoraj naštetih aktivnostih). Potrdila izda Zavod CPOS Žalec ob zaključku izvedenega programa (predvidoma junija 2026) in sicer: 

12 ur (za udeležbo na predavanjih in vajah),

10 ur (za aktivno sodelovanje na supervizijskih srečanjih),

2 uri za aktivno sodelovanje v zaprti FB skupini (kot aktivno sodelovanje se šteje, da udeleženci delijo svoje izkušnje, morebitne strokovne članke in literaturo na to temo, strokovno komentirajo objave drugih članov ipd).

NAMEN programa: opolnomočiti učitelje v osnovnih šolah za organizacijo in izvedbo zanimive in otrokom privlačne interesne dejavnosti, v kateri integrirajo učence z boljšimi in manj dobrimi socialnimi veščinami in jih preko aktivnosti v interesni dejavnosti med seboj povežejo.

CILJI programa:

Splošni cilji:

 • Opremiti učitelje z znanjem in veščinami za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo inovativnih in inkluzivnih interesnih dejavnosti, v katere so vključeni vsi učenci, ne glede na njihove socialne veščine.
 • Razviti pri učiteljih kompetence za spodbujanje socialnih veščin pri otrocih z različnimi potrebami, vključno z otroki z ADHD, avtizmom, čustveno-vedenjskimi motnjami in otroki iz socialno šibkih družin.
 • Okrepiti medsebojno povezovanje in sodelovanje med učitelji ter jim zagotoviti orodja in podporo za izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju inkluzivnega izobraževanja.

Specifični cilji:

 • Udeleženci bodo po zaključku programa:
  • Poznali pomen socialnih veščin za otroke z drugačnim razvojem in razumeli vpliv socialnih veščin na njihovo učenje, socialno vključevanje in splošno dobro počutje.
  • Seznanili se s potekom naravnega razvoja socialnih veščin pri otrocih in s ključnimi dejavniki, ki vplivajo na ta razvoj.
  • Usvojili znanje in veščine za načrtovanje in izvajanje raznolikih in privlačnih interesnih dejavnosti, ki spodbujajo socialne veščine pri vseh učencih.
  • Razvili sposobnost prepoznavanja in reševanja socialnih konfliktov, ki se lahko pojavijo med učenci v okviru interesnih dejavnosti.
  • Seznanili se s pomenom sodelovanja med strokovnjaki in starši pri spodbujanju socialnih veščin pri otrocih.

 

Dodatni cilji:

 • Program bo spodbujal refleksijo lastne prakse pri udeležencih in jim omogočil, da razvijejo kritično miselnost o inkluzivnem izobraževanju.
 • Udeleženci bodo okrepili svojo profesionalno samopodobo in samozavest pri delu z otroki z različnimi potrebami.
 • Program bo vzpostavil mrežo strokovnih delavcev osnovnih šol, ki se bodo medsebojno povezovali in sodelovali pri razvoju in izvajanju inkluzivnih interesnih dejavnosti.

 

Verjamemo, da bo ta program izobraževanja strokovnih delavcev osnovnih šol pomembno prispeval k izboljšanju socialnih veščin pri otrocih z različnimi potrebami in k bolj vključujočemu izobraževalnemu okolju za vse učence.

METODE dela v okviru izobraževanja:

Program izobraževanja učiteljev bo potekal interaktivno in bo vključeval različne metode dela, da se bo zagotovilo aktivno sodelovanje udeležencev in doseganje zastavljenih ciljev. Uporabljale se bodo naslednje metode:

Predavanja (januar 2025):
 • Uvodna predavanja bodo predstavila ključne koncepte in teorije s področja inkluzivnega izobraževanja, socialnih veščin in interesnih dejavnosti.
 • Tematska predavanja bodo poglobila poznavanje specifičnih tem, kot so npr. razvoj socialnih veščin pri otrocih z razvojnimi posebnostmi, načrtovanje inkluzivnih interesnih dejavnosti, strategije za reševanje konfliktov itd.
Delavnice (februar 2025):
 • Delavnice bodo omogočile udeležencem, da pridobijo praktične izkušnje z različnimi metodami in tehnikami za spodbujanje socialnih veščin pri otrocih v okviru interesnih dejavnosti.
 • Udeleženci bodo aktivno sodelovali v simulacijah, igranju vlog, reševanju problemov in drugih interaktivnih dejavnostih.
Diskusije (v okviru predavanj, delavnic in supervizijskih srečanj):
 • Usmerjene diskusije bodo spodbujale izmenjavo izkušenj, mnenj in dobrih praks med udeleženci.
 • Udeleženci bodo imeli možnost, da postavijo vprašanja, delijo svoje izzive in se učijo drug od drugega.
 • 1 x mesečno od septembra 2025  do junija 2026 bodo potekala supervizijska podporna srečanja (10 srečanj preko ZOOM-a).
Delo na daljavo (mesečne supervizije v šol. letu 2025-2026):
 • Udeleženci bodo imeli možnost za individualno delo pri razvoju svojih individualnih učnih načrtov in pri pripravi lastnih inkluzivnih interesnih dejavnosti.
 • Mentorici bosta udeležencem nudili individualno podporo in svetovanje pri njihovem delu.
Delo v skupini (zaprta FB skupina v šol. letu 2025-2026): 
 • Udeleženci bodo sodelovali v skupini pri reševanju problemov, načrtovanju aktivnosti v interesni dejavnosti, izmenjali dodatna gradiva idr.
 • Delo v skupini bo spodbudilo sodelovanje, timsko delo in medsebojno učenje.
Mentoring (redna supervizijska podporna srečanja in zaprta FB skupina):
 • Udeleženci bodo imeli dostop do mentoric, ki jim bosta nudili individualno podporo in svetovanje pri njihovem delu.
 • Mentorici bosta udeležencem pomagali pri načrtovanju in izvajanju inkluzivnih interesnih dejavnosti, pri reševanju izzivov in pri doseganju zastavljenih ciljev.
 • Udeleženci se lahko vključijo v zaprto FB skupino, kjer bodo potekale konzultacije in izmenjava dobre prakse.
E-učenje:
 • Udeleženci bodo imeli dostop do spletnih učnih vsebin, ki jim bodo omogočile dodatno poglabljanje znanja in veščin.
 • Spletne učne vsebine bodo vključevale članke, teste in druge interaktivne materiale.
Zaključna konferenca:
 • Na koncu programa bo organizirana zaključna konferenca, na kateri bodo udeleženci predstavili svoje delo in izkušnje.
 • Zaključna konferenca bo tudi priložnost za mreženje in izmenjavo dobrih praks med udeleženci in drugimi strokovnjaki na področju inkluzivnega izobraževanja.

Izbira metod dela bo prilagojena potrebam in interesom udeležencev. Upoštevani bodo tudi specifični cilji programa in časovni okvir.

Verjamemo, da bo raznolikost metod dela omogočila udeležencem, da aktivno sodelujejo v programu, da pridobijo nova znanja in veščine ter da jih uspešno implementirajo v svojo prakso.

GRADIVO: udeleženci prejmejo izdelano letno pripravo za izvedbo interesne dejavnosti in priprave za 35 srečanj v elektronski obliki. Ostala gradiva se bodo nalagala v zaprti FB skupini.

CILJNA SKUPINA: učitelji razrednega in predmetnega pouka; šolski svetovalni delavci, socialni in specialno rehabilitacijski pedagogi in inkluzivni pedagogi.

IZVAJALKI: 

Lucija Polenik, mag. prof. spec. in reh. ped.

»Sem Lucija Polenik, magistrica profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike – posebne razvojne in učne težave. Moje magistrsko delo (2018) je nastajalo v sodelovanju s Centrom za pomoč otrokom in staršem Žalec in z aktivnim vodenjem delavnic za razvijanje socialnih veščin z naslovom: Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom. Zadnja leta delam kot mobilna specialna pedagoginja na večinski osnovni šoli, prejšnja leta pa sem izkušnje nabirala tudi v posebnem programu in v programu z nižjim izobrazbenim standardom.«

Sabina Korošec Zavšek, prof.def.

»Z otroki s posebnimi potrebami delam že 35 let. Sem terapevtka in coach po pristopu The Greenspan Floortime Approach, že več kot desetletje predavateljica številnim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, sem tudi so-avtorica in glavna urednica Priročnika za delo z osebami z avtizmom (Zveza za avtizem Slovenije, 2024), idejna vodja in so-avtorica otroške knjige in risanke Mihec in živali (Radovedni Mihec, 2020) in idejna vodja, organizatorka in izvajalka delavnic za učenje socialnih veščin, ki smo jih s kolegicami pričele izvajati pred šestnajstimi leti. Poleg tega sem tudi ustanoviteljica in direktorica zavoda CPOS v Žalcu, vodja in izvajalka projektov pri Zvezi nevladnih organizacij za avtizem Slovenije (Avtizem SAM z drugimi in VIS A VIS). Kar 30 let delovnih izkušenj pa sem v vseh teh letih pridobila tudi v šoli kot učiteljica v posebnem programu osnovne šole, v prilagojenem programu z NIS, kot ravnateljica šole in kot izvajalka DSP v osnovni šoli.«

KRAJ IN DATUM: predavanja in delavnice v skupnem obsegu 12 pedagoških ur potekajo v Žalcu, v Zavodu CPOS. Vse ostale podporne aktivnosti se izvedejo preko ZOOM-a, oz. v zaprti FB skupini.

CENA PROGRAMA: 300 eur (nismo DDV zavezanci). 

Udeleženci plačajo kotizacijo po prejetem računu na svoj e naslov, oz. prejme šola e- račun (če je plačnik kotizacije šola), po prejeti prijavi (račune bomo pričeli izstavljati po 1. 9. 2024). Število mest je omejeno. Odstop od programa s strani udeleženca je možen samo s predložitvijo zdravniškega potrdila, pri tem si organizator pridržuje pravico, da zadrži 50 eur za manipulativne stroške odjave. Možen je tudi prenos že plačane kotizacije iz ene osebe na drugo osebo brez dodatnih stroškov, če ne gre za popravek računa (v primeru stornacije računa si organizator zadrži 50 eur za manipulativne stroške). Organizator si pridržuje pravico, da spremeni datum izvedbe ali v celoti odpove izobraževanje iz objektivnih razlogov. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, se la ta obvezuje, da že plačane kotizacije plačnikom v celoti povrne v roku 7 dni od obvestila, da se izobraževanje ne bo izvedlo.

Prijave zbiramo do zasedenosti mest  T U K A J . 

Za dodatne informacije pišite na:

Dobrodošli na izobraževanju

Lucija in Sabina  

Pin It on Pinterest

Share This