Programi za otroke

 

Delavnice za učenje socialnih veščin

Delavnice za učenje socialnih veščin so namenjene otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami oz. z Aspergerjevim sindromom, z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, s težavami pri vključevanju v skupino vrstnikov. Vsebujejo strukturirane vaje o določeni spretnosti, igro z vajami, razpravo in povratno informacijo. Aktivnosti so v naprej pripravljene z upoštevanjem značilnosti, potreb in interesov članov skupine.

Delavnice potekajo od septembra do junija v našem Centru v Žalcu, enkrat na teden.

Enkrat mesečno potekajo tudi na prostem (pohod, ogled knjižnice, športne igre, ogled kino predstave, nočni pohod z lučkami, raziskovanje v naravi,…).

Med šolskimi počitnicami se delavnice ne izvajajo.

 

Delavnice za otroke

Program dela vključuje: 

 • Druženje z vrstniki v varnem in nadzorovanem okolju (vedno sta prisotni vsaj 2 odrasli osebi).
 • Ocenimo otrokovo doseganje razvojnih mejnikov in otrokove senzorne potrebe.
 • Razvijamo slušno pozornost in komunikacijo.
 • Navajamo otroka na upoštevanje navodil.
 • Otroka usmerjamo k doseganju višjih čustveno – socialnih razvojnih mejnikov: pri otrocih spodbujamo razvoj pozornosti in samoregulacije; povezanost z okoljem in z ljudmi in povezanost z ljudmi; razvoj komunikacije (zapiranje in odpiranje komunikacijskih krogov); razvijamo strategije reševanja socializacijskih problemov, spodbujamo simbolno in smiselno rabo govora in idej; spodbujamo logično povezovanje idej.

Delo poteka v manjših skupinah (2-5 otrok)

Trajanje: 60 minut

Delavnice za mladostnike

Program dela vključuje:

 • Druženje z vrstniki v varnem in nadzorovanem okolju, spodbujanje zmožnosti postati in ostati enakovreden partner v pogovoru, spoznavanje in prepoznavanje svojih čustev in občutkov, spodbujanje obvladovanja in usmerjanja čustvenih reakcij, spodbujanje razvoja samopodobe – kdo sem, kaj mislim o sebi, kaj zmorem, prepoznavanje lastnih strahov, prepoznavanje občutkov in čustev drugih ljudi, spodbujanje primernega reagiranja, oblikovanje lastnih vrednot, razvoj samodiscipline, sprejemanje odgovornosti, mladostnik širi socialno mrežo in prijateljstva.
 • Pri mladostnikih spodbujamo tudi razvoj višjih čustveno – socialnih razvojnih mejnikov, kot so več – vzročno razmišljanje; primerjalno razmišljanje, ne »črno – belo« razmišljanje in reflektivno razmišljanje.

Delo poteka v manjših skupinah (2-5 otrok)

Trajanje: 90 minut

Metode in načini dela na delavnicah

 • Strukturirano delo.
 • Uporaba slikovnega urnika.
 • Delo v paru ali v manjši skupini.
 • Možnost zadovoljevanja otrokovih in mladostnikovih posebnih senzornih potreb v senzorni igralnici.
 • Igra vlog.
 • Prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih.
 • Socialne zgodbe.
 • Trening poslušanja sogovornika in navodil.
 • Pogovor s terapevtom in vrstniki.
 • Pol – strukturirana igra in pogovor med vrstniki.
 • Izkustveno učenje.
 • Socialne igre.
 • Asociacije.
 • Simulacijske igre.

Veščine, ki jih urimo na delavnicah

Na delavnicah otroci urijo naslednja področja in veščine:

 • Verbalna, neverbalna komunikacija (govor, očesni stik, geste, obrazna mimika, govorica telesa…).
 • Izražanje in prepoznavanje, razumevanje čustev (lastnih in čustev drugih).
 • Samokontrola, samoregulacija, kontrola čustev.
 • Medosebni odnosi.
 • Primerno – neprimerno vedenje.
 • Reševanje konfliktov, problemov.
 • Koncentracija in pozornost, vztrajanje.
 • Sodelovanje v igrah, aktivnostih.
 • Močna področja.
 • Urjenje igralnih spretnosti.
 • Pravila obnašanja v skupini.
 • Posebna zanimanja, rutine.

Cilji delavnic

 • Izboljšati veščine na področju komunikacije.
 • Večje razumevanje, prepoznavanje, izražanje lastnih čustev in čustev drugih.
 • Kontrola čustev, ustrezna samoregulacija.
 • Izboljšati igralne spretnosti, sodelovanja.
 • Spoznavanje in razumevanje sebe in drugih.
 • Prepoznavanje čustev pri sebi in drugih in obvladovanje čustvenih reakcij.
 • Ozaveščanje in razumevanj svojih temeljnih potreb.
 • Vživljanje v različne vloge.
 • Razvijanje solidarnosti, medsebojne pomoči.
 • Spodbujanje občutka pripadnosti v skupini.
 • Razvijanje samostojnosti pri sprejemanju odločitev.
 • Razvijanje kritičnega mišljenja.
 • Razvijanje in spodbujanje komunikacijskih strategij.
 • Spodbujanje ustvarjalnosti v socialnih interakcijah.
 • Konstruktivno reševanje problemov.
 • Spodbujanje pozitivne samopodobe.
 • Razvijanje občutka za odgovorno delovanje v različnih socialnih okoljih itd.

Dodatne informacije za starše

Delo s starši vezano na delavnice vključuje:

Roditeljski sestanek za starše, individualni razgovori s starši (po dogovoru), svetovanje staršem, možnost sodelovanja s šolo ali vrtcem na željo in pobudo staršev.

Za povpraševanje in dodatne informacije o delavnicah za učenje socialnih veščin nam pišite na e-naslov 

Individualna dodatna in/ali učna pomoč

Individualna dodatna in/ali učna pomoč je namenjena otroku v vrtcu, osnovni šoli ali mladostniku v srednji šoli, ki ima težave v komunikaciji, na posameznih področjih učenja ali pri obvladovanju čustev in vedenja.

Otrok ima individualne obravnave s terapevtom vsaj 1 x tedensko.

Metode dela individualne pomoči

Otroku ali mladostniku pomagamo z uporabo različnih pristopov:

 • Individualna specialno – pedagoška pomoč otroku s pomočjo različnih pristopov (Brain Gym, Floortime, učenje tehnik učinkovitega učenja, …).
 • Najprej opravimo svetovalni razgovor s starši in nato v dogovoru s starši po potrebi opravimo specialno pedagoško diagnostiko, po potrebi tudi logopedsko ali psihološko diagnostiko.
 • Glede na ugotovitve razgovora in / ali diagnostičnega pregleda dogovorimo, katera so otrokova močna in šibka področja.
 • Skupaj s starši izberemo in določimo cilje, ki jih želimo pri otroku doseči.

Delo s starši

Izvajalec pomoči starše redno seznanja z otrokovim napredkom in staršem demonstrira uporabo ustreznih metod dela doma. Po potrebi terapevt izdela učne pripomočke za otroka, tudi za uporabo v domačem ali šolskem okolju. Na željo in pobudo staršev izvajalec pomoči sodeluje tudi s strokovnimi delavci v vrtcu ali v šoli.

Metoda Greenspan Floortime Approach

Metoda Greenspan Floortime Approach je intervencija za otroke z zaostanki v razvoju in metoda za izboljšanje socialne interakcije otrok s posebnimi potrebami. Je igralna terapija, ki je prijazna do otroka in terapevta.

Metoda je primerna za otroke vseh starosti z različnimi vrstami in stopnjami zaostankov in primanjkljajev: otroke z ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost), otroke z Downovim sindromom, otroke s spektroavtistično motnjo in za otroke z drugimi zaostanki ali primanjkljaji v razvoju, ki se kažejo zlasti na področju  pozornosti, komunikacije, vedenja, čustvovanja, reševanja socializacijskih problemov, odsotnosti simbolne igre ali logičnega mišljenja.

V našem Centru smo ustrezno usposobljene in licencirane tri izvajalke z različnimi stopnjami znanja – kot terapevtke (II. stopnja)  ali kot trenerji za starše in strokovne delavce ali prostovoljce (coach, III. stopnja).

Kaj je metoda Greenspan Floortime Approach?

Mnogi terapevti izvajajo metode, ki jih poimenujejo Floortime, vendar le redki sledijo temu, kar je dr. Greenspan zapustil kot svojo bogato strokovno zapuščino. Metoda Greenspan Floortime Approach je način, kakor jo je izvajal avtor te metode, dr. Stanley I. Greenspan.

Greenspan Floortime Approach (krajše Floortime) je intervencija, ki jo starši, družina ali strokovnjaki lahko izvajajo za optimalno spodbujanje otrokovega razvoja. To je način komuniciranja in odzivanja na otroka, mladostnika in mlajše odrasle osebe, ko odrasli s svojim ustreznim odzivom  otroka spodbuja k razmišljanju in razvoju.

Preko igre, z ustreznim odzivanjem odraslega, ki vodi terapevtski proces, postane za otroka reševanje problemov zabavno in enostavno in iz svojega okolja se lahko veliko nauči. Šele, ko reševanje problemov postane trdno razvito, je otrok pripravljen na učenje na način, ko odrasli vodi poučevanje.

Kako se metoda Floortime izvaja?

Metoda se izvaja kot igralna terapija, poteka izključno preko igre, ki zanima otroka, še zlasti pri mlajših otrocih. Zmotno je mišljenje, da poteka samo kot igra na tleh, kot jo nekateri zaradi imena zmotno pojmujejo in prevajajo.

Otrokov razvoj spodbujamo z uporabo različnih tehnik, da otrok lahko sledi zakonitostim naravnega razvoja.

Najprej se z opazovanjem otroka v igri in v interakciji z njegovimi starši ugotovi otrokov senzorni profil – ugotovi se otrokova senzorna integracija (na katerih področjih senzornih dražljajev je preveč ali premalo občutljiv). To se izvede v posebni senzorni igralnici, ki vključuje gugalnice, trampolin, plezala, vrtiljak, šotor, bazen z žogicami in/ali blazinami, igrače in kotičke, ki otrokom omogočajo proprioceptivne, vestibularne, svetlobne, slušne, taktilne, vonjalne in druge senzorne dražljaje. Terapevt z opazovanjem ugotovi, kaj otroka spravi v stanje regulacije, oziroma ga deregulira (da ni zmožen slediti igri, učenju…). Otroku se v tej igralnici omogoči, da zadovolji svoje posebne senzorne potrebe, saj se na takšen način sprosti in spravi v stanje regulacije. Nadalje terapevt s pomočjo vprašalnikov za starše in s kliničnim opazovanjem otroka ugotovi, na katerem razvojnem mejniku ima otrok največ težav (devet razvojnih mejnikov po dr. Greenspanu). Med izvajanjem terapije se terapevt v igri z otrokom osredotoči na tisti mejnik, ki predstavlja otroku težavo in je na lestvici najnižje. Z otrokom se igra terapevt, doma se igrajo starši, stari starši ali prostovoljci, v vrtcu vzgojitelji, v šoli pa učitelji poskušajo prilagodit okolje in nekatere oblike in metode dela otrokovim potrebam in doseženim razvojnim mejnikom.

V času terapije se pridružimo otroku v njegovi igri, ga opazujemo, mu postavimo izzive in spodbujamo otroka z različnimi tehnikami, ki omogočajo otroku vzpenjanje po razvojnih mejnikih. Med igro otroka ne poučujemo in ne kritiziramo. S pravilnimi reakcijami na otrokovo vedenje starši pomagajo otroku, da si otrok zaželi vključitve v dialog, da prevzame iniciativo, da spozna vzročnost in logiko in da rešuje problematične situacije. Terapevt otroku pomaga, da kompleksno poveže čustva z vedenjem in govorom, namesto da se uči mehansko. Na ta način otrok osvaja odnose, v katerih je več spontanosti, fleksibilnosti in topline. S tem otrok pridobiva osnovo za kognitivne veščine.

Če želimo, da je metoda maximalno učinkovita, je priporočljivo, da jo je otrok deležen 6 – 8 krat, po vsaj dvajset minut na dan. Izvaja se lahko v senzorni igralnici ali v prilagojenem okolju, ki ima nekaj elementov senzorne igralnice. Metodo je mogoče izvajati v povezavi z drugimi metodami, ki jih trenutno uporabljamo strokovnjaki in starši za delo z otroki s primanjkljaji ali z razvojnimi zaostanki. Še najbolje pa je, da so starši na terapijah prisotni in se preko interaktivne terapije naučijo izvajati terapijo doma, v vsakodnevnih situacijah (igra, oblačenje, hranjenje, sprehod…).

Floortime je način, pri katerem starši in strokovnjaki lahko sodelujejo v otrokovem učnem procesu, ne da bi prevzeli nadzor ali postali »učitelj«. Pri izvajanju metode Floortime vedno, ne glede na otrokovo starost in težave upoštevamo tri glavne principe:

 • Sledimo otrokovi igri: otrok vodi igro, ki jo terapevt (starši, strokovnjak, prostovoljec…) opazuje in se postopoma pridruži temu, kar otrok dela. Pri tem izkoristimo otrokovo naravno motivacijo (otrokov interes), da bo bolj pripravljen sodelovati z nami. Pri tem mu pomagamo tako, da otrok to igro vodi.
 • Otroku postavimo izziv: brez izziva ni pravega napredka v otrokovem razvoju.
  Izziv pomaga otroku, da se premakne višje na razvojni lestvici, pomaga mu pri reševanju socializacijskih problemov in pri razmišljanju v stresnih situacijah. Terapevt med terapijo starše nauči, kako postavljati ravno prave izzive, in zakaj je to pomembno.
 • Širitev (brez, da odrasli prevzamemo nadzor nad igro) spodbuja ustvarjalnost, abstraktno mišljenje in razumevanje dinamičnih vzorcev. S tem, ko z različnimi tehnikami širimo igro, pomagamo otroku, da stopa po razvojni lestvici navzgor.

Terapija traja 60 minut, zajema pa individualno delo z otrokom (cca 40 minut) in delo s starši (cca 20 min). Zaželjeno je, da terapija poteka vsak teden vsaj enkrat, zlasti v začetni fazi.

Kakšen je učinek metode Floortime?

Otrok v varnem, sproščenem okolju raziskuje svoje občutke, zadovolji svoje potrebe in s pomočjo pozitivnih izkušenj (socializacijskih, motoričnih, intelektualnih, komunikacijskih in čustvenih) napreduje po razvojni lestvici navzgor. Otrok postane bolj pozoren na sebe in okolico, izboljša interakcijo in komunikacijo z okolico, rešuje socializacijske probleme, razvija logično mišljenje in prehaja od črno – belega načina razmišljanja k »barvnemu« načinu razmišljanja. Na ta način lažje vzpostavlja ustrezne odnose z okolico, zaradi tega se poveča njegova zmožnost učenja. Posledično otrok razvija samostojnost in zmožnost vključevanja v okolje. Seveda pa vsak otrok sledi svojemu razvojnemu tempu.

Kaj o metodi Floortime pravijo raziskave?

Za otroke z avtizmom je ta svet zmeden. Komunikacija s temi otroki je lahko zelo otežena, saj se zdi, da živijo v svojem svetu. Terapevti, ki delajo z otroki z avtizmom nenehno iščejo načine, kako otroke z avtizmom povezati z drugimi osebami.

Raziskovalci na Univerzi York v Torontu so opravili študijo o metodi Floortime, ki je imela izredne uspehe pri terapiji nekaterih otrok z avtizmom. Ioanna Roumeliotis na CBC News iz Canade ponuja vpogled v Floortime terapijo in prikazuje, kako se je družini iz Ontaria prižgalo novo upanje za njihovega sina. Najpomembnejša ugotovitev raziskave je ta, da izkušnje, ki jih je otrok deležen lahko fizično spremenijo delovanje možganov (zmanjša se delovanje tistega predela možganov, ki uravnava otrokovo aktivnost, poveča se delovanje tistega dela možganov, ki je odgovoren za komunikacijo).

Posnetek o tej raziskavi si lahko pogledate na tej povezavi.

Več o raziskavah si lahko preberete tukaj.

Logopedska obravnava

Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Ljudje z govorom izražamo svoje misli, želje, potrebe, izkušnje, čustva. Besede imajo neverjetno moč. Z njimi se sporazumevamo, živimo, učimo, rastemo, božamo in z njimi in v njih živimo.

O govornih in jezikovnih motnjah govorimo takrat, kadar otrokov govor odstopa od normale v tolikšni meri, da vzbuja vašo pozornost. Motnje se kažejo kot: neustrezna artikulacija glasov, jezikovna motnja, motnja branja in motnja pisanja.

Kako se kažejo govorne in jezikovne motnje?

Neustrezna artikulacija glasov:

 • napačna izreka posameznih glasov in sam način govora.

Jezikovna motnja:

 • ni govora,
 • skromen besedni zaklad,
 • slovnična nepravilnost,
 • nered v govoru,
 • nerazumljivost otrokovega govora.

Motnje branja:

 • zamenjevanje vizualno podobnih glasov (d-b, e-o,…),
 • premeščanje glasov (KDO-KOD),
 • izpuščanje glasov,
 • otrok ima težave z razumevanjem prebranega teksta in obnovo.

Motnje pisanja:

 • nepoznavanje glasov,
 • grafomotorične težave,
 • težave pri zapisu daljših besed,
 • težave pri zapisu in nareku,
 • upočasnjen tempo.

Kako poteka logopedska obravnava?

 • Logoped bo opravil diagnostiko,
 • vas seznanil z rezultati in se z vami o tem pogovoril,
 • načrtoval nadaljnje terapevtske postopke,
 • ali pa vam bo samo svetoval.

PECS

Metoda PECS je namenjena otrokom, ki govora še niso razvili ali imajo govor okrnjen v takšni meri, da je smiselna komunikacija onemogočena in otrok s pomočjo govora ne zmore  zadovoljiti svojih osnovnih potreb.

Metoda PECS pa je primerna tudi za odrasle po bolezni ali poškodbi glave, ki zaradi nevroloških težav ne zmorejo učinkovito komunicirati z okoljem in jim njihova verbalna komunikacija z okoljem  onemogoča zadovoljevanje njihovih osnovnih potreb.

V našem Centru sta za delo po metodi PECS pridobili licenco in znanje dve strokovni delavki.

O metodi PECS za otroke

PECS (Picture Exchange Communication System) je sistem nadomestne komunikacije z izmenjavo slik in predstavlja alternativo v komunikaciji za osebe, kjer govor ni razvit do te mere, da bi otroku ali odrasli osebi omogočal učinkovito komunikacijo. Z izmenjavo slikovnih simbolov otrok ali odrasla oseba z motnjo govora in komunikacije zmore izražati svoje potrebe, želje, interese in občutke. Sistem komunikacije z izmenjavo slik sta razvila psiholog Andrew Bondy in logopedinja Lori Frost iz ZDA leta 1985. Metodo PECS uporabljajo logopedi po svetu že veliko let.

Otroku s tem omogočimo, da se aktivno vključuje v dogajanje v svoji bližnji okolici, s tem pa preprečujemo številne neustrezne oblike vedenja, ki se posledično razvijejo, če otrok ne zmore sporočati okolici svojih želja (socialni umik, agresija, avto-agresija in druge neustrezne oblike vedenja).

V začetni fazi uvajanja metode sta za delo potrebni dve osebi – oseba, ki simbol sprejme in asistent, ki otroka fizično vodi, da simbol pobere in ga na ustrezen način izroči. Ob tem se simbol vedno poimenuje – na ta način dobi otrok za isti simbol (predmet, hrano, igračo…) vedno tudi enako govorno spodbudo. Na ta način se spodbuja ne samo razumljiva komunikacija, temveč tudi razvoj otrokovega govora. Nekatere starše skrbi, da zaradi uporabe simbolov – slik- otrokov razvoj govora ne bo napredoval – a je resnica pogosto ravno obratna. Otrok ima na ta način več možnosti, da bo kasneje govor tudi razvil, saj večkrat na dan za isti predmet sliši enako poimenovanje, s čimer dobi model, kako se kakšnemu predmetu reče. Prav tako otrok dobi izkušnjo, da če je sam aktiven, potem dobi to, kar želi.

Otrok uporablja sličice, kasneje tudi komunikacijsko knjigo, ki jo starši kupijo na tej povezavi,  ali pa se knjigo izdela doma. Knjigo na željo staršev izdelamo tudi v našem Centru. Sličice izdela terapevtka, lahko pa tudi starši v dogovoru s terapevtko.

Metoda se poučuje po fazah:

 • Faza 1: izmenjava slika / predmet.
 • Faza 2: razdalja in vztrajnost.
 • Faza 3a: razlikovanje slik (med sliko želenega predmeta in sliko distraktorja).
 • Faza 3b: razlikovanje slik (med slikama dveh želenih predmetov).
 • Faza 4: stavčna struktura.
 • Faza 5:  odzivanje na vprašanje Kaj želiš? (spontano zahteva različne predmete in odgovori na vprašanje).
 • Faza 6: komentiranje (odgovarja na vprašanja kaj želiš, kaj imaš, kaj vidiš, kaj slišiš, kaj je to in zmore izražati komentarje).

Vsak otrok ali odrasla oseba napreduje iz faze v fazo s svojim tempom. Napredek je vezan na otrokove zmožnosti (spomin, pozornost, primarna intelektualna in kognitivna opremljenost), kvantiteto in kvaliteto terapije ter števila dnevnih treningov, ki jih otrok opravi v domačem okolju.

Svetujemo, da starši in druge odrasle osebe, ki prihajajo v stik z otrokom upoštevajo priporočila terapevta, kako uporabljati sličice kot orodje za komunikacijo, saj le tako lahko zagotovimo, da bo v času učenja nadomestne komunikacije prihajalo do čim manj napak in motenj v procesu učenja.

Metodo PECS lahko učijo le osebe – terapevti, ki so usposobljeni za pravilno izvajanje. Ko terapevt nauči starše, vzgojiteljice in druge osebe, ki delajo z otrokom, kako se metoda pravilno izvaja na posamezni fazi učenja, lahko to prenesejo v otrokovo domače okolje.

V Sloveniji se ta metoda zelo pogosto zlorablja in posamezniki, ki niso bili deležni izobraževanja in niso pridobili ustreznih znanj poskušajo sami, po lastnih idejah poučevati »PECS«. Pogosto pri tem delajo napake, ki vodijo v to, da otrok ne želi več sodelovati.

O metodi PECS za odrasle

Pri odraslih osebah pride do izgube govora zaradi:

 • Nevroloških bolezni (tumorji, možganska kap in drugo).
 • Poškodbe glave pri nezgodah.

Osebe, ki izgubijo govor so lahko različnih starosti. Ne glede na starost pa je izguba govora nekaj, kar prizadene tako osebo samo kot njegovo bližnjo okolico. Oseba ne zmore več na razumljiv način sporočati svojega počutja, želja, potreb, zahtev in idej. Posledično prihaja do socialnega umika, lahko pa tudi do agresije ali avtoagresije. Do izgube govora lahko pride v celoti ali delno. Glede na vrsto bolezni je prognoza različna – nekatere osebe zmorejo delno ali v celoti ponovno osvojiti govor, pri nekaterih bolnikih pa zaradi vrste možganske poškodbe to ni mogoče.

Pri izgubi govora, kjer je onemogočena razumljiva komunikacija med bolnikom in njegovo bližnjo okolico, je mogoče pomagati bolniku tudi tako, da prične uporabljati nadomestno komunikacijo. Le ta lahko poteka preko:

 • Komunikacijske knjige s sličicami (sistem PECS).
 • V kasnejši fazi pa tudi z uporabo aplikacije na tabličnem računalniku (sistem PECS).
 • S pomočjo drugih elektronskih oblik komunikacije.

Za prvo in drugo obliko nadomestne komunikacije uporabljamo sistem PECS. Oseba se s pomočjo terapevta in pomočnika nauči postopoma uporabljati sličice namesto besed. Odvisno od zmožnosti bolnika, je mogoče bolnika naučiti uporabljati samo nekaj posameznih sličic, da z njimi izraža osnovne potrebe, do tega, da bolnik s pomočjo sličic tvori sestavljene povedi, s katerimi lahko izraža ne samo osnovne potrebe, temveč tudi misli in ideje. Pogoj za uporabo tovrstne komunikacije je, da zmore bolnik uporabljati vsaj eno roko in vid.

Vsekakor pa svetujemo pred tem obisk pri logopedu – specializiranem za odrasle osebe. Po oceni logopeda, da je smiselno bolniku ponuditi nadomestno komunikacijo se lahko začne bolnika in svojce učiti uporabljati nadomestno komunikacijo s sličicami. Nekateri bolniki bodo ob slikovni podpori lahko osvojili tudi nekaj verbalne komunikacije.

Učenje komunikacije po sistemu PECS lahko poteka:

 • V termah (Dobrna ….) v času zdravljenja bolnika.
 • V našem Centru.
 • Na bolnikovem domu, če gre za gibalno ovirano osebo.

Specialno pedagoška diagnostika

Specialno pedagoška diagnostika je smiselna, kadar starši ali vzgojitelj v vrtcu ali učitelj v šoli meni, da otrokov razvoj ne poteka nevrotipično, ali da ima težave pri učenju, v vrtcu ali v šoli.

Potek diagnostike

Po opravljenem razgovoru s starši izvede specialni pedagog – defektolog pregled vašega otroka, za katerega vi ali vzgojitelji v vrtcu ali učitelji v šoli menijo, da njegov razvoj ne poteka nevrotipično, ali da ima težave pri učenju v vrtcu ali v šoli.

Pregled se opravi v našem Centru, običajno traja najmanj 2 uri, odvisno od otrokovega delovnega tempa ali od obsega in vrste otrokovih težav. Starši so na pregledu lahko prisotni.

Če otrok hodi v šolo je zaželeno, da se seboj na pregled prinese nekaj šolskih zvezkov.

V dogovorjenem roku vam specialni pedagog – defektolog izroči pisno strokovno mnenje o otroku, kjer opredeli otrokova močna področja, otrokove težave in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje v vrtcu ali v šoli in doma.

Na podlagi tega strokovnega mnenja se lahko odločite, da otroka naročite na individualno obravnavo v našem Centru, ali pa se starši naročite na svetovanje pri specialnem pedagogu ali pa pri našem celotnem timu (psiholog, logoped).

Strokovno mnenje se lahko uporabi tudi kot pripomoček strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli pri načrtovanju vsakodnevnega dela z vašim otrokom.

Poleg tega je lahko to strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali v šoli.

Na kaj se osredotočamo pri diagnostičnem pregledu?

Specialni pedagog se v svojem pregledu osredotoči na:

 • otrokov razvoj grobe motorike in koordinacije,
 • otrokov razvoj fine motorike,
 • otrokov razvoj grafomotorike,
 • otrokovo spretnost branja in pisanja,
 • otrokovo spretnost računanja,
 • otrokov govor in jezik,
 • otrokovo ustno in pisno sporočanje,
 • zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti,
 • otrokovo orientacijo na sebi, v prostoru in na papirju,
 • otrokovo splošno poučenost (glede na otrokovo starost),
 • otrokovo zmožnost razumevanja navodil in upoštevanja navodil.

Psihološka diagnostika

Pregled običajno traja od 60 do 120 minut, odvisno od otrokove starosti in težav, zaradi katerih prihaja. Pregled je sestavljen iz več delov (izpolnjevanje vprašalnika, pogovora staršev s psihologom, testiranja otroka in izdelave psihološko strokovnega mnenja).

Kako je sestavljen pregled?

Izpolnjevanje vprašalnikov: običajno starši izpolnijo vprašalnik.

Pogovor staršev s psihologom: medtem ko se otrok igra ter privaja na novo situacijo, se psiholog pogovarja s starši. Skupaj pregledajo izpolnjene vprašalnike ter se pogovorijo o pojavnosti in intenzivnosti morebitnih težav. Ob tej priložnosti psiholog ponavadi tudi sproti informira in svetuje staršem. Psiholog povpraša tudi o poteku nosečnosti in poroda, o zgodnjem razvoju otroka, zanimajo ga tudi nekateri splošni podatki o družini in vzgoji otroka.

Testiranje otroka: po pogovoru s starši psiholog k sodelovanju povabi tudi otroka. Predstavi mu testni material. Testiranje poteka s standardiziranimi psihološkimi testi v prisotnosti staršev ali brez nje (odvisno od otroka in situacije). Ob tem psiholog opazuje tudi otrokovo vedenje. S testnimi nalogami psiholog ocenjuje otrokov razvoj na različnih področjih, ugotavlja otrokova močna in šibka področja, ugotovi profil otrokovega razvoja (harmoničen, disharmoničen) glede na različna področja.

Po pregledu: po testiranju in vrednotenju rezultatov psiholog pisno seznani starše z ugotovitvami pregleda – izdela psihološko strokovno mnenje. V primeru odstopanj v razvoju ali ogroženosti otroka, lahko starši otroka naročijo na kontrolni pregled pri psihologu ali pa psiholog napoti starše še na dodatne preglede (logoped, specialni pedagog, pedopsihiater).

Strokovno mnenje je lahko tudi pripomoček strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli pri načrtovanju vsakodnevnega dela z vašim otrokom.

Poleg tega je lahko to strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali v šoli.

Logopedska diagnostika

Glede na otrokovo starost, opažanja staršev in vzgojiteljev oz. učiteljev, bo logoped opravil diagnostični pregled in podal svoje mnenje oz. strokovno logopedsko poročilo, v katerem vas bo seznanil z otrokovimi primanjkljaji na področju govorno jezikovnega izražanja.

Potek diagnostike

Po opravljenem razgovoru s starši bo logoped na osnovi otrokove starosti, opažanja staršev, vzgojiteljev v vrtcu ali učiteljev v šoli, opravil diagnostični pregled.

Logoped bo opravil razgovor s starši in opravil individualni pregled otroka. Starši so na pregledu lahko prisotni. Celoten pregled traja od 60 do 120 minut.

Na osnovi pregleda vam bo logoped podal svoje mnenje – strokovno logopedsko poročilo, v katerem vas bo seznanil z otrokovimi primanjkljaji na področju govorno jezikovnega izražanja.

Na osnovi strokovnega mnenja se lahko odločite in otroka naročite na individualno obravnavo pri logopedu v našem Centru.
Strokovno mnenje je lahko v pomoč tudi strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli.

Poleg tega pa je lahko strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve strokovne pomoči v vrtcu ali šoli.

Na kaj smo pozorni pri pregledu?

Pri pregledu smo pozorni na:

 • otrokovo razumevanje,
 • oceno otrokovega spontanega izražanja,
 • na izreko posameznih glasov,
 • na anatomijo in gibljivost govornega aparata,
 • na slušno percepcijo,
 • na slušno diferenciacijo,
 • na obseg in ustreznost besedišča,
 • na strukturo govora,
 • na pozornost sledenja navodilom,
 • na sposobnost ponavljanja.

Delavnice za razvoj grafomotorike in ustvarjalnosti

Za izboljšanje fine motorike in grafomotorike ni dovolj izvajati vaje samo za držo pisala, risanje in pisanje. Začeti je potrebno na področju celega telesa. Izvajali bomo vaje za grobo motoriko po programu INPP (avtorica knjige Assessing Neuromotor Readiness for Learning, Sally Goddard Blythe), s katerimi vplivamo med drugim tudi na razvoj otrokove drže telesa, koordinacije, ravnotežja in vizualno – motorične integracije. Ko podpremo telo na nivoju grobe motorike, lahko steče tudi proces razvoja fine motorike in grafomotorike. Gibalne vaje se izvajajo najmanj 9 mesecev. Na začetku se izvede enostaven likovni test, ki ga ob koncu delavnic ponovimo. Otrok bo na vsaki delavnici spoznal nove gibalne vaje, se spremenil v gosenico, morsko vetrnico, žabo in še kaj… Prejel  bo pisna navodila, kako se vaje izvajajo in jih bo pod nadzorom staršev izvajal doma 5 x na teden po 15 minut.

Število prostih mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

Metode in načini dela na delavnicah

Otroci, ki imajo težave z grafomotoriko pogosto izgubijo voljo do risanja in pisanja. S tehnikami risanja fraktalne risbe z zaprtimi očmi (avtorica Tanzilija Polujahtova, ruska klinična in družinska psihologinja) in z zabavnim risanjem  z obema rokama hkrati, z različnimi predmeti, ki puščajo sled, otrok zmanjša strah pred risanjem. Skozi igrivo in zabavno risanje pridobi veselje do risanja, razvija grafomotoriko in ustvarjalnost.

Ob zanimivih zgodbah o pajku Vidu (avtorici Martina Kosec in Sanela Grazia, http://www.crtanje-fraktala.com/) bomo spoznavali različne črte in barve, risali z zaprtimi očmi, raziskovali različne pritiske pisala na podlago, narisali svoje novoletne želje za naše bližnje … Nasmejali se bomo portretom, ki jih bomo narisali z zaprtimi očmi. Risali bomo z desno, z levo, z obema rokama in se ob tem zabavali.

Za razvijanje socialnih veščin bomo risali skupinske risbe, kjer se bomo prilagajali drug drugemu in se naučili potrpežljivosti in sprejemanja drugačnosti, svoje lastne in prijateljeve.

Otrok bo z risanjem risbe začel na srečanju, doma pa jo dokončal in izdelal še kakšno risbo po napisanem navodilu do naslednjega  srečanja.

Svoje izdelke, navodila za vaje in likovne izdelke, začetni in končni test bomo zbrali v portfolio, iz katerega bo  viden napredek pri razvoju grafomotoričnih spretnosti otroka.

Otroci z neustrezno držo pisala bodo na delavnicah lahko preizkusili različne nastavke za pisanje in dobili po potrebi tudi dodatne vaje za ustrezno držo pisala.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so otroci od 7. do 12. leta starosti.

Cilji delavnic

 • Otrok z rednimi gibalnimi vajami izboljša bilateralno koordinacijo, telesno držo in ravnotežje.
 • Z gibalnimi vajami aktiviramo proprioceptivni in vestibularni sistem, ki sta med drugim odgovorna tudi za pozornost.
 • Otrok izboljša gibalne vzorce, tudi grafomotoriko.
 • Otrok izboljša vizualno – motorično integracijo.
 • Otrok premaga strah pred risanjem.
 • Otrok nadzira pritisk pisala na podlago.
 • Otrok se sprosti z zabavnim risanjem in razvija ustvarjalnost.
 • Krepi pozornost in vztrajnost.
 • Razvija socialne veščine.

Kdaj in kje?

Kje: Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1.

Kdaj: zadnji torek v septembru (24. 9. 2019), in potem vsak 2. torek v mesecu od oktobra do junija od 17:00 do 19:00, skupaj 10 srečanj.

Predstavitev delavnic

Predstavitev delavnic za starše bo v torek, 17. septembra 2019 ob 18:00 v Centru za pomoč otrokom in staršem v Žalcu. Prve informacije pa lahko dobite že na naši stojnici v soboto, 7. septembra ob 9:00 v Velenju, na 4.dobrodelnem teku Otrok otroku, Zmagamo, ko si pomagamo, ki ga organizira podjetje Plastika Skaza.

Rojstnodnevne zabave za otroke

Organiziramo tudi rojstnodnevne zabave za otroke v starosti od 3 do 10 let.

Poletni tabori za otroke

Poletne tabore v naravi za otroke organiziramo že več let. V poletni tabor sprejemamo samo otroke, ki so tudi sicer obravnavani v našem Centru (delavnice, individualna obravnava).

V taborih razvijamo samostojnost otrok, navajamo jih na zdrav način življenja v naravi, učimo jih spoštovanja do ljudi, rastlin in živali. Krepimo fizično kondicijo in vztrajnost otrok (organiziramo planinske pohode, kolesarjenje in druge fizične aktivnosti v naravi). Naučimo jih prilagajanja skupini in upoštevanja skupinskih pravil ter dogovorov.

Kaj tabor nudi otrokom?

Otrokom so ponujene številne aktivnosti, ki popestrijo prijetne poletne dni:

 • taborni ogenj,
 • lov na skriti zaklad,
 • nočni pohod z lučkami,
 • filmski večer,
 • »pokaži kaj znaš«,
 • priprava obroka,
 • snemanje filmčka,
 • spoznavanje reševalnih psov,
 • raziskovanje narave,
 • ustvarjalne delavnice…

Pri izbiri nastanitve in lokacije tabora upoštevamo nastanitve, ki so dovolj odmaknjene od nevarnosti cestnega prometa, nudijo otroška igrala, v kuhinji pa so usposobljeni pripravljati prehrano, ki vključuje najrazličnejše diete.

Informacije o poletnem taboru za otroke

V poletni tabor sprejemamo samo otroke, ki so tudi sicer obravnavani v našem Centru (delavnice, individualna obravnava). V tabor sprejemamo samo otroke, ki so psihofizično ustrezno opremljeni za bivanje in aktivnosti v naravi.

Število udeležencev: do 12 otrok

Število spremljevalcev: 5

Seznam preteklih taborov:

 • Koča na Zelenici, julij 2018
 • Koča na Zelenici, julij 2017
 • Logarska dolina, julij 2016
 • Logarska dolina, julij 2015
 • Mariborsko Pohorje, julij 2014

Za povpraševanje in dodatne informacije o poletnem taboru nam pišite na e-naslov

Art Terapija za otroke – rišemo fraktalne risbe

Terapija z risanjem fraktalne risbe je primerna za ljudi v vseh starostnih obdobjih, od 5 let do 99+. Avtorica metode je Tanzilija Polujahtova, ruska klinična psihologinja.

Ste že kdaj risali z zaprtimi očmi? Mi se bomo s tem sproščali in zabavali na naših delavnicah za otroke, ki bodo potekale po skupinah in bodo tematsko obarvane. Hkrati bomo urili kreativost in grafomotoriko ter pozornost in vztrajnost. Z risanjem  z zaprtimi očmi bomo raziskovali najbolj skrite kotičke sebe. Spoznali skrite vplive barv. Ste vedeli, da so že stari Grki in Rimljani zdravili z barvami? Vsaka barva ima svojo frekvenco in prav vsaka barva vpliva na nas na svojstven način. Barve vplivajo na naše možgane in hipofizo, ki nadzoruje ter uravnava delovanje drugih, podrejenih žlez z notranjim izločanjem. Pomembno pa je, da izbiramo pravilne barve. Tudi stimulacija čaker poteka preko barv.

Namen risanja fraktalnih risb

 • Sproščanje in iskanje notranjega miru
 • zmanjšanje stresa, anksioznosti in depresije,
 • zmanjšanja oziroma spreminjanja negativnih vzorcev travme,
 • spodbujanje kreativnosti, ki se posledično kaže na vseh področjih življenja, ne samo na likovnem področju,
 • krepitev zdravja
 • razvoj pozornosti in vztrajnosti.

Učinki risanja fraktalne risbe

 • Boljša zmožnost doseganja ciljev.
 • Fleksibilnost, inovativnost, ustvarjalnost.
 • Razvoj fine motorike in grafomotorike.

Kaj potrebujete za risanje?

Na delavnicah dobite vse, kar potrebujemo za risanje na delavnici.

Za risanje doma ne potrebujete prav veliko:

 • Bel papir (A 4, dobro je, če je gladek in malo boljše kvalitete).
 • Črn kemični svinčnik.
 • Komplet lesenih barvic (dobro je vsaj 36 ali 48 barvic, ki se lepo šilijo in lepo nanašajo – če jih imate postopoma več, je še toliko boljše).
 • Dober šilček in radirko.

Informacije o art terapiji

Več informacij o delavnicah najdete tukaj.

Ostali programi, ki jih izvajamo v našem Centru:

Stopite v stik z nami

Imate za nas vprašanje? Potrebujete strokovni nasvet ali usmeritev? Potrebujete dodatne informacije o naših programih in storitvah?

Morda vas zanima tudi:

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Ali vam je znano, da lahko sami odločate, komu boste namenili 1 % od dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi? Ja, država nam, davkoplačevalcem to omogoča, a le malo ljudi to možnost izkoristi.  V kolikor nikogar ne izberete, gre ta vaš denar v državno malho. Lahko...

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice  za učenje socialnih veščin ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog,...

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Dobrodelnost, ki vas nič ne stane – dohodnina 2023

Ali vam je znano, da lahko sami odločate, komu boste namenili 1 % od dohodnine, ki jo vsako leto plačate državi? Ja, država nam, davkoplačevalcem to omogoča, a le malo ljudi to možnost izkoristi.  V kolikor nikogar ne izberete, gre ta vaš denar v državno malho. Lahko...

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice za učenje socialnih veščin 2023 / 2024

Delavnice  za učenje socialnih veščin ponujajo možnost izkustvenega učenja. Otrokom in mladostnikom so predstavljene teme, ki so njim zanimive in starostno ustrezne. Teme jim strokovni delavci predstavimo na različne načine, na primer preko socialne igre, igre vlog,...

Bodite na tekočem in se prijavite se na naše e-novičke!

Obljubimo, da vam s prijavo na naše e-novičke ne bomo zasmetili mail-boxa. V e-novičkah boste prejemali aktualne informacije o naših delavnicah in izobraževanjih, predvsem tistih, ki so brezplačne. Torej, le tisto, kar želite vedeti.
Ljubezen do dela z otroci s posebnimi potrebami je naše vodilo in naša pot.

Pin It on Pinterest